تاريخ : ۹۴/۰۵/۱۱
فرمت اکسل دندانپزشکی: دانلود


برچسب‌ها: دریافت فایل

ارسال توسط مدير سیستم

 لزوم درج صحيح گزارش (Report ) خدمات پاراکلينيک (ام آر آي ، سي تي اسکن، ژنتيک ، آسيب شناسي و پزشکي هسته اي) در پورتال: 

 از آنجائيکه امکان دريافت سایر خدمات درمانی توسط بیمه شده، منوط به گزارشاتي است که در پورتال ثبت شده اند، لذا ثبت دقيق گزارشات بيمار الزامی بوده و می بایست منطبق با گزارش کتبي تحويلي به بيمار باشد.

لازم به ذکر است از تاریخ 1/7/94  پذیرش و پرداخت خدمات پاراکلینیک، صرفاً با رعایت موارد فوق الاشاره، مقدور خواهد بود.ارسال توسط مدير سیستم

قابل توجه مراکز آزمایشگاهی: 

 آزمايش  "تعيين مقدار گلوكز خون 2 ساعت پس از صرف صبحانه" (کد 800405 )   

در هر نسخه تنها يک نوبت قابل تائيد بوده و در صورت نياز به کنترل قند خون در  

چند نوبت  ، از کد 800400 (تعيين مقدارگلوكز خون يا ادرار هركدام به تنهايي)  

استفاده  نمائيد.ارسال توسط مدير سیستم

1-در سونوگرافی ناحيه لگن ، علاوه بر مشاهده مثانه پر و خالی ( برای تعيين حجم باقيمانده ادراری) ، ساير احشاء داخل لگن ( شامل پروستات ، وزيکول سمينال و يا رحم ، تخمدانها ) نيز بايد بررسی گردد لذا جهت محاسبه درخواست سونوگرافی همه يا هر يک از ارگانهای اين ناحيه ، تعرفه يکسانی بکار می رود.

2-تعرفه سونوگرافی لگن از نظر بررسی حاملگر معادل تعرفه سونوگرافی تعيين حاملگی قابل محاسبه می باشد .

3-درسونوگرافی تعيين حاملگی پارامترهائی از قبيل سن ، وضعيت جفت و جنين ضربان قلب و همچنين مقدار مايع آمونيوتيک ( AF) بطور روتين مورد بررسی قرار می گيرد و بنا به درخواست پزشک معالج ممکن است پارامترهای ديگری همچون طول سرويکس و يا تاخير رشد جنين ( IUGR ) نيز بررسی و گزارش گردد که هزينه آن در تعرفه سونوگرافی تعيين حاملگی لحاظ شده است و جداگانه قابل محاسبه و پرداخت نمی باشد. تجويزهم زمان سونوگرافی حاملگی و تشخيص مالفورماسيون های مادرزادی جنينی ، فقط سونوگرافی تشخيصی مالفورماسيون های مادرزادی جنين قابل محاسبه و پرداخت است .

4-در صورت درخواست سونوگرافی NT به همراه سونوگرافی تشخيص مالفورماسيون های مادرزادی به طور جداگانه ، قابل محاسبه و پرداخت می باشند .

5- در مورد سونوگرافی ناحيه شکم ، تعرفه مربوطه می بايست متناسب با نوع درخواست پزشک معالج محاسبه گردد . چنانچه تقاضا « سونوگرافی شکم » بدون ذکر مشخص احشاء داخل شکمی باشد شکم بطور کلی بررسی شده و تعرفه سونوگرافی شکم بکار می رود و در صورتيکه احشاء داخل شکمی به تفکيک درخواست شده باشد ، هر يک دقيقا" بررسی شده و بطور جداگانه محاسبه و پرداخت می گردد در اين صورت چنانچه مجموع تعرفه درخواستی بابت سونوگرافی احشاء داخل شکمی از تعرفه سونوگرافی شکم تجاوز نمايد حداکثر ، تعرفه سونوگرافی شکم قابل محاسبه و پرداخت می باشد .

6-تعرفه سونوگرافی غدد پاراآئورتیک معادل تعرفه سونوگرافی رتروپريتوئن يا آئورت شکمی قابل محاسبه می باشد .

7-خدمت « سونوگرافی سه بعدی » فاقد تعرفه مصوب بوده و در شمول تعهدات سازمان نمی باشد .

تبصره 1: در صورت درخواست سونوگرافی NT به همراه NB حداکثر معادل تعرفه سونوگرافی NT قابل پرداخت می باشد .

تبصره 2 : در صورت درخواست سونوگرافی NB با يا بدون سونوگرافی تشخيص مالفورماسيون های مادرزادی حداکثر معادل تعرفه سونوگرافی تشخيص مالفورماسيون های مادرزادی قابل پرداخت می باشد .

8-در صورت درخواست سونوگرافی حاملگی به همراه سونوگرافی بيوفيزيکال پروفايل هر دو رديف تعرفه ای قابل محاسبه و پرداخت می باشد .

9-سونوگرافی مغز در نوزادان در سازمان های بيمه گر با دفترچه مادر تا يک ماه پس از تولد به وسيله متخصصین مرتبط نيز قابل محاسبه و پرداخت است .

10-در موارد درخواست سونوگرافی پستان و ناحيه آگزيلاری صرفا" تعرفه سونوگرافی پستان قابل محاسبه و پرداخت می باشد .

11- در موارد درخواست سونوگرافی تيروئيد به همراه غدد لنفاوی گردن ( نسج نرم گردن ) ، صرفا" تعرفه سونوگرافی تيروئيد قابل محاسبه و پرداخت می باشد .  

12-جهت کلیه سونوگرافی های کالر داپلر، الصاق جواب، الزامی است.ارسال توسط مدير سیستم

-         هزینه بابت آزمایشات محاسباتی مانند FTI و یا LDL، VLDL درصورتیکه از روش محاسبه‌ای استفاده گردد قابل پرداخت نمی‌باشد.

-         آزمایشاتی که بصورت کلی درخواست می‌گردند مانند LFT، یونوگرام، TFT، سیتوباکتریولوژی، سگمنت کالچر، HI، ایمنوگلبولین‌ها و ... قابل محاسبه و پرداخت نیست.

توضیح: در مورد درخواست ایمنوالکتروفورز فقط کد بین‌المللی 0080088 قابل محاسبه و پرداخت است.

-         در مواردی که نوع آنتی بادی (مانند IGA IGM IgG) توسط پزشک درخواست نگردد، تنها یک ردیف قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.

-         آزمایش FBS به  همراه درخواست GTT قابل محاسبه و پرداخت نیست و هزینه انجام FBS در آزمایش GTT لحاظ شده است.

-         آزمایشاتی که توسط کارشناسان مامایی درخواست می‌گردد و در تعهد سازمان می‌باشد عبارتند از:

Hct Hb- CBC (diff) FBS BHCG HBS.Ag VDRL Blood Group & RH – پاپ اسمیر، کشت ادرار، کامل ادار

-         باتوجه به بی ارزش بودن استفاده از نوارهای غربالگری جهت بعضی از تست‌های آزمایشگاهی (مانند HBS.Ag- BHCG HBS.Ab و ...) هزینه‌ای قابل محاسبه و پرداخت نخواهد بود.

-         آزمایشات به روش Electrochemi Luminescence فقط درصورتی  قابل پرداخت است که جهت بررسی تومورمارکرها درخواست شده باشد.  

- جهت انجام آزمایش نوزادان، دفترچه مادر قابل قبول نمی باشد.ارسال توسط مدير سیستم

پيرو اطلاع رسانی های قبلی در خصوص الزام تایید اینترنتی نسخ فیزیوتراپی از ابتدای سال 1394، بدینوسیله آخرین تغییرات اعمالی در پورتال معاونت درمان، به شرح ذیل جهت استحضار و بهره برداری ارائه می گردد:

- کد 901646 " دياترمي" پس از تجويز متخصص، در مبتلايان به انواع چسبندگي‌هاي لگن و شکم قابل محاسبه و پرداخت مي‌باشد. (درج تشخيص اوليه توسط پزشک معالج در نسخه الزامي است)

-کد 901662 " ماساژ يا تکنيکهاي درماني دستي" پس از تجويز توسط متخصص در مبتلايان به ادم لنفاوي قابل محاسبه و پرداخت مي‌باشد. (درج تشخيص اوليه توسط پزشک معالج در نسخه الزامي است.ارسال توسط مدير سیستم
 
تاريخ : ۹۴/۰۴/۲۴

پیرو اطلاع رسانی قبلی در خصوص نحوه تاًیید نسخ حاوی Clopidogrel با تجویز اولیه توسط متخصصین و ادامه درمان با تجویز پزشک عمومی ، موارد ذیل جهت استحضار ارائه می گردد:

- مراجعه بیمار به پزشک :

الف- متخصص: پس از رویت مدارک بیمارستانی مبنی بر انجام عمل استنت، پزشک می تواند اقدام به تجویز داروی فوق نماید

ب- عمومی: در صورت مراجعه بیمار برای اولین بار و انجام عمل استنت، بیمار به پزشک متخصص راهنمایی شود. در مراجعات بعدی، تجویز توسط پزشکان عمومی بلامانع می باشد.

- مراجعه بیمار به داروخانه:

الف- ابتدا می بایست توسط داروخانه، سوابق دارویی بیمار در پورتال معاونت درمان بررسی شود (جهت استخراج سوابق تجویز اولیه). در صورت وجود سابقه، داروخانه می تواند اقدام به تایید نسخه نماید.

ب- در صورت عدم وجود سابقه، ضمن کنترل تجویز دارو توسط متخصص و اخذ مستندات لازم (مدارک بیمارستانی مبنی بر انجام عمل استنت، تاًیید کپی آن توسط مسئول فنی داروخانه با مهر و امضای آن و الصاق آن به نسخه جهت ارسال به دفتراسنادپزشکی) با مراجعه به پورتال،اقدام به تایید نسخه نماید.

لازم به ذکراست داروی مذکور صرفاً تا یکسال پس از تاریخ اولین نوبت دریافت دارو،قابل پرداخت خواهد بود.ارسال توسط مدير سیستم
 
تاريخ : ۹۴/۰۲/۰۳

پیرو سئوالات مکرر برخی از مراکز در رابطه با نحوه محاسبه تعرفه خدمات  

پاراکلینیکی در سال 94 ،به آگاهی  می  رساند تا زمان اعلام تعرفه های جدید،CD  

ارسالی توسط مراکز طرف قرارداد ایندفتر، می بایست بر  اساس کدهای 6 رقمی  

اعلام شده در کتاب ارزش نسبی خدمات سال 1393 با تعرفه دولتی و نیز  

فرانشیز دریافتی از بیماران بر اساس تعرفه خصوصی اعلام شده از سوی هیئت  

محترم وزیران در اردیبهشت 93 ، می  باشد.ارسال توسط مدير سیستم

پیرو مکاتبات قبلی ايندفتر در خصوص لزوم ارسال فايل اطلاعات بیماران ارجاعی پزشک خانواده، توسط برخی از پزشکان، اقدامی در جهت ارسال فايل صورت نپذيرفته و يا فايل ارسالی ناقص و غيرقابل بهره برداری بوده که اين امر موجب اختلال در روند رسیدگی و پرداخت ( اعمال کسور بخشی از مبالغ درخواستی )  شده است.

نظر به اهمیت اطلاعات بیماران ارجاعی و جلوگیری از هرگونه اختلال در امر پرداخت، لذا از ابتدای سال 94 نسبت به ارسالCD  حاوی فایل اکسل،اقدام نمایید. لازم به توضیح می باشد پذیرش نسخ ماهانه، صرفاً در صورت ارائه فایل اکسل با فرمت صحيح و قابل قبول، امکانپذیر خواهد بود.

ضمناً فایل مربوطه، در مسیر لیست فایل های ارسالی تحت عنوان فایل اطلاعات بیماران ارجاعی از پزشک خانواده ، قابل بهره برداری می باشد.ارسال توسط مدير سیستم

با توجه به روند رو به توسعه امر مکانیزاسیون در فرایندهای جاری، به استحضار می رساند بمنظور تسهیل و تسریع در انجام امور، کلیه داروخانه ها و مراکز پاراکلینیکی طرف قرارداد استان، می توانند اقدام به چاپ  نام، مشخصات و آدرس مرکز خود  در ظهر نسخه نمایند. لازم به توضیح می باشد در صورت انجام این امر توسط مرکز، نیازی به ممهور نمودن نسخه به مهر مرکز، نمی باشد.

بدیهی است درج امضاء مسئول فنی مرکز، کما فی السابق به قوت خود باقی است.ارسال توسط مدير سیستم

 قابل توجه داروخانه ها و مراکز پاراکلینیکی طرف قرارداد استان

با عنایت به هماهنگی سازمانهای بیمه گر جهت ارائه خدمات درمانی بهینه به مسافران سایر استانها در ایام تعطیلات فروردین مقرر گردید : نسخ تجویزی توسط تمامی پزشکان اعم از عمومی و متخصص در دفترچه های صادره از سایر استانها که فاقد مهر نشاندار پزشک خانواده می باشند از تاریخ 25/12/93 لغایت 31/1/94 در داروخانه ها و مراکز پاراکلینیک استان بصورت بیمه ای قابل پذیرش می باشد.ارسال توسط مدير سیستم

از تاريخ 19/12/93 داروهاي Clopidogrel وTriptorelinو (11.25-3.75)و انواع قلمهاي انسولين از طريق پورتال معاونت درمان و با رعايت فرآيند ابلاغي قابليت اخذ تائيد داشته و نيازي به ارجاع بيماران به دفاتر رسيدگي به اسناد پزشکي جهت تشکيل پرونده نمي باشد.

ضمنا" فرآيندهای مربوط به  نحوه تایید داروهاي انسولين، تريپتورلين و کلوپيدوگرل در فايلهایي تحت عناوين Insulin،Triptorelin،Clopidogrelدر بخش دريافت فايل پورتال معاونت درمان قابل دسترسی می باشد.ارسال توسط مدير سیستم

 

همکار محترم پزشک خانواده جهت اطلاع و در معرض دید قراردادن لیست فوق الذکر جهت اطلاع بیمه شدگانارسال توسط مدير سیستم
قابل توجه داروخانه های طرف قرارداد 

جهت افزایش رفاه و رضایتمندی هر چه بیشتر بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی،  

بدین وسیله سقف ریالی نسخ دارویی به هنگام اخذ تایید اینترنتی، تا اطلاع ثانوی از 3000000 به  

6000000 ریال ارتقاء می یابد. ارسال توسط مدير سیستم

موسس / مسئول محترم فنی داروخانه ..........

موضوع: هزینه مکانیزاسیون و بسته بندی مجدد داروهای تجویزی در داروخانه ها

با سلام و صلوات بر حضرت محمد(ص) و آل محمد(ص)

احتراماً پیرو ابلاغیه شماره 12644/4/غ/ص  مورخ 26/11/1393 معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران جناب آقای دکتر آزادبخت، در خصوص دریافت هزینه مکانیزاسیون در داروخانه ها، موارد ذیل جهت استحضار ارائه می گردد:

- رعایت ضوابط مربوط به بسته بندی مجدد داروهای تجویزشده با ارائه توضیحات لازم، برچسب زنی  

مناسب، تحویل بهداشتی آنها، فراهم آوردن امکانات لازم برای ارائه این خدمات بهمراه ثبت  

مکانیزاسیون نسخ، جزء وظایف تاکید شده دارو خانه ها می باشد.

- داروخانه ها تنها در صورت رعایت موارد ذیل، می توانند تعرفه تعیین شده هزینه های مکانیزاسیون و  

بسته بندی مجدد داروهای تجویزی را دریافت نمایند:

Ø رعایت الزامات علمی GMP و GDPتا هنگام مصرف نهایی در بالین بیمار

Ø ضرورت برخورداری صحیح و کامل بیمار از اطلاعات مربوط به میزان و نحوه مصرف دارو

Ø ثبت مکانیزاسیون نسخ، تحویل همزمان دارو به بیمار و درج قیمت تحویلی در نسخ   مذکور

Ø بسته بندی مجدد داروهای بالکارسال توسط مدير سیستم

 

همکار محترم دندانپزشک 

سرکار خانم دکتر / آقای دکتر .......................

 موضوع : تمديد قرارداد

باسلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص)

   احتراما" به پيوست ضوابط اجرائی خدمات جديد دندانپزشکی مورد تعهد سازمان به همراه تعرفه  

مصوب هيات محترم حضورتان ارائه می گردد.

لذا با توجه به اجرای طرح تحول سلامت و لزوم رعایت تعرفه مصوب وبه منظور آشنائی بانحوه ثبت  

خدمات مربوطه خواهشمند است طبق جدول زمان بندی اعلام شده به آدرس : قائمشهر ، خيابان رازی،  

روبروی بانک ملی مرکزی ،دفتر رسيدگی به اسناد پزشکی استان مازندران مراجعه فرمائيد . لازم به  

ذکر است ادامه همکاری و تمدید قراداد، منوط به شرکت در جلسه فوق الذکر میباشد.  ( عدم شرکت در 

جلسه بمنزله لغو قرارداد می باشد)

جدول زمانبندی: دانلود 

فرمتهای مرتبط: دانلودارسال توسط مدير سیستم
 
تاريخ : ۹۳/۱۱/۱۱

 قابل توجه داروخانه های طرف قرارداد

- از تاريخ 10/11/93 کدهاي داروئي به شماره 4796، 4794، 4926، 2709، 1860 قابل محاسبه و پرداخت نمي باشند. 

- آخرين ليست تفاهم نامه داروئي ، در سايت معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي قابل حصول است. ضمناً اين لسيت تحت عنوان "tafahomname-931027 "  در قسمت دريافت فايل پورتال معاونت درمان در دسترس مي باشد.

- داروي GRANISETRON 3MG/3ML مشمول دريافت يارانه گرديده و  با کد 8870 قابل محاسبه و پرداخت است.

- از تاريخ 28/10/93 ، داروهاي DIAZOXIDE 100MG CAP، تنها پس از تائيد در پورتال معاونت درمان قابل محاسبه و پرداخت مي باشد. 

- از تاريخ 24/10/93 ، داروهاي SALMETROL+FLUTICASON 25/250MIC EVOHALER و DIMERCAPROL 300MG/3ML IM AMP، تنها پس از تائيد در پورتال معاونت درمان قابل محاسبه و پرداخت مي باشد.ارسال توسط مدير سیستم
 
تاريخ : ۹۲/۱۱/۳۰
عنوان مرکز آخرین ماه پرداخت
پزشک خانواده دی
پزشک عمومی شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت شهریور
متخصصین سطح دو آذر
متخصصین غیرخانواده شهريور
دندانپزشکان شهريور
داروخانه ۶۰درصد آذر
پاراکلینیک خانواده آبان
پاراکلینیک غیرخانواده شهريور
مراکز مجری آذر
درمانگاه های خصوصی مرداد
بيمارستان دانشگاهی

بستری:آبان

سرپایی:مرداد

بيمارستان خصوصی

بستری:آبان

سرپايی:آبانارسال توسط مدير سیستم

فرمت اطلاعات درخواستی: دانلود

در صورت داشتن سئوال با شماره ۰۱۲۳۲۲۰۷۴۳۲ تماس حاصل فرمایید.ارسال توسط مدير سیستم

پيرو بخشنامه شماره 299022/665 مورخه 19/09/92 معاون محترم وزير و رييس سازمان غذا و دارو ، براساس تفاهم نامه منعقده فی مابين وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، برخی از داروهای مربوط به نازايی که تاکنون در تعهد سازمان تامین اجتماعی نبوده اند، طبق ليست ذيل در تعهد سازمان قرار گرفته اند.

لازم به توضيح می  باشد داروهای اعلامی در ليست ضمن تشکیل پرونده توسط دفتر اسناد پزشکی و رعايت شروط  موجود در فارماکوپه دارویی تنها با شرط تجويز توسط متخصصين زنان و زایمان و نازایی و قيد عبارت  جهت درمان نازایی توسط پزشک معالج در نسخه بیمار، قابل پرداخت می باشد.

برای دانلود لیست جدید داروهای نازایی در تعهد اینجا را کلیک نمایید.ارسال توسط مدير سیستم

اسلایدر


  • انجمن