چگونگی پذیرش نسخ توسط پزشک عمومی/شبکه بهداشت و درمان

بسمه تعالی

شــورای هماهــنگی سازمــانهای  بیمـه گر اســتان مازنــدران

سرکار خانم/جناب آقای دکتر ......................... پزشک عمومی محترم/مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان

شهر .................

 موضوع  :  چگونگی پذیرش نسخ  

با سلام و صلوات بر حضرت محمد (ص) و خاندان پاکش

            احتراماً با عنایت به نامه شماره  10558/312   مورخ  22/12/91   رئیس محترم ستاد اجرایی کشوری و همچنین مصوبات ستاد اجرایی استان مبنی بر قطع پرداخت به صورت ffs  (نسخه ای) از تاریخ  1/2/92 ضمن رعایت کلیه مفاد دستورالعمل ۰۲ و قرارداد فیمابین،به اطلاع می رساند :

1-کلیه پرداختها از تاریخ ۱/۲/۹۲ صرفا" بصورت سرانه خواهد بود.

لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید.ادامه مطلب...
ارسال توسط مدير سیستم

 چگونگی پذیرش نسخ توسط بیمارستان خصوصی

بسمه تعالی

شــورای هماهــنگی سازمــانهای  بیمـه گر اســتان مازنــدران

رییس محترم بیمارستان خصوصی .......................................................

 
موضوع  :  چگونگی پذیرش نسخ 

با سلام و صلوات بر حضرت محمد (ص) و خاندان پاکش

            احتراماً با توجه به اجرايی شدن طرح پزشک خانواده شهری از تاريخ 1/7/91 و بر اساس مصوبه ستاد اجرایی استان مورخ 18/1/92 به اطلاع می رساند با عنایت به عدم ارسال فرم قرارداد بیمارستانهای خصوصی،از تاریخ 1/2/92 تا اطلاع ثانوی پذیرش نسخ نشاندار و غیر نشاندار بر اساس ضوابط قبلی در آن بیمارستان قابل پذیرش است.لذا ضمن ادامه روش قرارداد قبلی،جهت نسخ سرپایی تعرفه ۳۰٪ ،۷۰٪ و جهت اسناد بستری تعرفه ۱۰٪،۹۰٪ قابل اجراست.

دکتر یحیی صالح طبری               دکتر محمد خورشیدی                   ناصر اسکندری

  مدیرکل بیمه سلامت             مدیر درمان تامین اجتماعی           معاون درمان  کمیته امداد

       استان مازندران                     استان  مازندران                   امام خمینی(ره) مازندرانارسال توسط مدير سیستم

 چگونگی پذیرش نسخ توسط بیمارستان

بسمه تعالی

شــورای هماهــنگی سازمــانهای  بیمـه گر اســتان مازنــدران

رییس محترم بیمارستان .......................................................

 
موضوع  :  چگونگی پذیرش نسخ 

با سلام و صلوات بر حضرت محمد (ص) و خاندان پاکش

            احتراماً با توجه به اجرايی شدن طرح پزشک خانواده شهری از تاريخ 1/7/91 و مهلت ارائه شده جهت نشاندار نمودن برگه های دفاتر بیمه ( ممهور نمودن به مهر سه قسمتی در پشت صفحات دفترچه بیمه ) و بر اساس مصوبه ستاد اجرایی استان مورخ 18/1/92 به اطلاع می رساند از تاریخ 1/2/92 تا اطلاع ثانوی پذیرش نسخ نشاندار شده از جانب بیمارستان بر اساس دستورالعمل ۰۲ بوده و نسخ غیرنشاندار بر اساس ضوابط قبلی قابل پذیرش می باشد.

دکتر یحیی صالح طبری               دکتر محمد خورشیدی                   ناصر اسکندری

  مدیرکل بیمه سلامت             مدیر درمان تامین اجتماعی           معاون درمان  کمیته امداد

       استان مازندران                     استان  مازندران                   امام خمینی(ره) مازندرانارسال توسط مدير سیستم

 فسخ قرارداد همکاری پزشک عمومی /  درمانگاه

بسمه تعالی

شــورای هماهــنگی سازمــانهای  بیمـه گر اســتان مازنــدران

سرکار خانم/جناب آقای دکتر ......................... پزشک عمومی محترم / مسئول محترم درمانگاه ..........

 
موضوع  :  فسخ قرارداد

با سلام و صلوات بر حضرت محمد (ص) و خاندان پاکش

            احتراماً با توجه به اجرايی شدن طرح پزشک خانواده شهری از تاريخ 1/7/91 و اتمام مهلت ارائه شده جهت شرکت در اين طرح و با عنايت به نامه شماره 10558/312 مورخ 22/12/9۱ رئیس محترم ستاد اجرایی کشوری و همچنين مصوبه ستاد اجرایی استان مورخ 18/1/92 مبنی بر قطع پرداخت حق الزحمه پزشکان عمومی بر  اساس FFS (پرداخت حق الزحمه به ازاء تعداد نسخ ارسالی) بدین وسيله قرارداد همکاری فیمابین از تاریخ 1/2/92 فسخ می گردد.لذا مقتضی است در صورت تمایل جنابعالی در راستای پذیرش بیمه شدگان با مراجعه به  سازمانهای بیمه گر(پس از تایید ستاد اجرایی شهرستان) نسبت به عقد قرارداد در قالب طرح پزشک خانواده اقدام نمایید.

دکتر یحیی صالح طبری               دکتر محمد خورشیدی                   ناصر اسکندری

  مدیرکل بیمه سلامت             مدیر درمان تامین اجتماعی           معاون درمان  کمیته امداد

       استان مازندران                     استان  مازندران                   امام خمینی(ره) مازندرانارسال توسط مدير سیستم

 چگونگی پذیرش نسخ دندانپزشکی توسط داروخانه/ رادیولوژی

بسمه تعالی

شــورای هماهــنگی سازمــانهای  بیمـه گر اســتان مازنــدران

موسس محترم داروخانه/ رادیولوژی ................................... در شهر ......................

موضوع  :  چگونگی پذیرش نسخ دندانپزشکی 

با سلام و صلوات بر حضرت محمد (ص) و خاندان پاکش

            احتراماً پیرو نامه شماره ۱۵۴۴۶/۹۲ مورخ ۲۴/۱/۹۲ به اطلاع می رساند نسخ دندانپزشکان صرفا" در صورت نشاندار بودن (ممهور به مهر سه قسمتی پزشک خانواده ) بر اساس فرانشیز ۳۰٪ قابل پذیرش است.بدیهی است نسخ فاقد مهر مذکور در پشت نسخ غیرقابل پرداخت می باشد.

دکتر یحیی صالح طبری               دکتر محمد خورشیدی                   ناصر اسکندری

  مدیرکل بیمه سلامت             مدیر درمان تامین اجتماعی           معاون درمان  کمیته امداد

       استان مازندران                     استان  مازندران                   امام خمینی(ره) مازندرانارسال توسط مدير سیستم

 چگونگی پذیرش نسخ توسط دندانپزشک 

بسمه تعالی

شــورای هماهــنگی سازمــانهای  بیمـه گر اســتان مازنــدران

سرکار خانم/جناب آقای دکتر ......................... دندانپزشک محترم در شهر ......................

موضوع  :  چگونگی پذیرش نسخ  

با سلام و صلوات بر حضرت محمد (ص) و خاندان پاکش

            احتراماً با توجه به اجرايی شدن طرح پزشک خانواده شهری از تاريخ 1/7/91 و همچنين مصوبه ستاد اجرایی استان مورخ 18/1/92، به اطلاع می رساند از تاریخ ۱/۲/۹۲ نسخ ویزیت و خدمات در صورتی که ممهور به مهر سه قسمتی پزشک خانواده شهری در پشت برگه های دفاتر بیمه باشد قابل پذیرش است.بدیهی است نسخ فاقد مهر مذکور در پشت نسخُ غیرقابل پرداخت می باشد.

دکتر یحیی صالح طبری               دکتر محمد خورشیدی                   ناصر اسکندری

  مدیرکل بیمه سلامت             مدیر درمان تامین اجتماعی           معاون درمان  کمیته امداد

       استان مازندران                     استان  مازندران                   امام خمینی(ره) مازندرانارسال توسط مدير سیستم

 فسخ قرارداد همکاری داروخانه / آزمایشگاه / رادیولوژی / فیزیوتراپی 

بسمه تعالی

شــورای هماهــنگی سازمــانهای  بیمـه گر اســتان مازنــدران

سرکار خانم/جناب آقای دکتر .........................

مؤسس محترم داروخانه / آزمایشگاه / رادیولوژی / فیزیوتراپی     شهر .................

موضوع  :  فسخ قرارداد همکاری  

با سلام و صلوات بر حضرت محمد (ص) و خاندان پاکش

            احتراماً با توجه به اجرايی شدن طرح پزشک خانواده شهری از تاريخ 1/7/91 و اتمام مهلت ارائه شده جهت شرکت در اين طرح و با عنايت به نامه شماره 10558/312 مورخ 22/12/9۱ رئیس محترم ستاد اجرایی کشوری و همچنين مصوبه ستاد اجرایی استان مورخ 18/1/92، بدين وسيله قرارداد همکاری فیمابین از تاریخ 1/2/92 فسخ می گردد.لذا مقتضی است در صورت تمایل جنابعالی در راستای پذیرش بیمه شدگان با مراجعه به  سازمانهای بیمه گر نسبت به عقد قرارداد در قالب طرح پزشک خانواده اقدام نمایید.

دکتر یحیی صالح طبری               دکتر محمد خورشیدی                   ناصر اسکندری

  مدیرکل بیمه سلامت             مدیر درمان تامین اجتماعی           معاون درمان  کمیته امداد

       استان مازندران                     استان  مازندران                   امام خمینی(ره) مازندرانارسال توسط مدير سیستم

چگونگی پذیرش نسخ توسط داروخانه/آزمایشگاه/ رادیولوژی/فیزیوتراپی

بسمه تعالی

شــورای هماهــنگی سازمــانهای  بیمـه گر اســتان مازنــدران

سرکار خانم/جناب آقای دکتر .........................

مؤسس محترم داروخانه / آزمایشگاه / رادیولوژی / فیزیوتراپی     شهر .................

موضوع  :  چگونگی پذیرش نسخ  

با سلام و صلوات بر حضرت محمد (ص) و خاندان پاکش

            احتراماً با عنایت به نامه شماره  10558/312   مورخ  22/12/91   رئیس محترم ستاد اجرایی کشوری و همچنین مصوبات ستاد اجرایی استان مورخ  18/1/92 و 27/1/92 با تــوجه به الزامـــی شـــدن طـــرح پـــزشـــک خانواده شهری و قطع پرداخت به صورت ffs  (روش قبلی) از تاریخ  1/2/92 به اطلاع می رساند :

1-نسخ مطب پزشکان عمومی در صورت  تطابق نام پزشک خانواده و یا پزشک جانشین با مشخصات مهر سه قسمتی پشت برگه به صورت بیمه ای قابل پذیرش می باشد . ( با فرانشیز صفر جهت داروخانه و فرانشیز  30%  جهت پاراکلینیک ) بدیهی است  نسخ در صورت غیر نشاندار بودن مشمول تعدیلات  ( کسورات قانونی ) خواهد شد .

2-نسخ مطب پزشکان متخصص تا اطلاع ثانوی با و یا بدون ارجاع  (از جانب  پزشک خانواده) قابل پذیرش می باشد( با فرانشیز  30% جهت داروخانه و پاراکلینیک ) لازم به ذکر است جهت تسهیل در امر درمان بیمه شدگان و آخرین مهلت جهت ثبت نام آنها در طرح پزشک خانواده  تا تاریخ  15/2/92دفترچه های غیر نشاندار که توسط پزشک متخصص یا فوق تخصص ویزیت شده باشد نیز با فرانشیز  30%  صرفاً جهت داروخانه ها قابل پذیرش  می باشد . بدیهی است نسخ غیرنشاندار در داروخانه(با تجویز پزشک متخصص)بعد از تاریخ ۱۵/۲/۹۲ و نسخ غیرنشاندار در موسسات پاراکلینیک (با تجویز پزشک متخصص)بعد از تاریخ۱/۲/۹۲ بصورت غیربیمه ای قابل محاسبه خواهد بود.

( لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید)ادامه مطلب...
ارسال توسط مدير سیستم

چگونگی اجرای طرح نظام ارجاع پزشک خانواده توسط پزشکان متخصص

بسمه تعالی

شورای هماهنگی سازمانهای بيمه گر استان مازندران

سرکار خانم / جناب آقای دکتر ........................ متخصص ...................

موضوع:طرح نظام ارجاع پزشک خانواده

با سلام و صلوات بر حضرت محمد(ص) و خاندان پاکش

احتراما" با عنايت به نامه شماره 10558/312 مورخ 22/12/91 رئيس محترم ستاد اجرايی کشوری و همچنين مصوبات ستاد اجرايی استان مورخ 18/1/92 و 27/1/92 با توجه به الزامی شدن طرح پزشک خانواده شهری از تاريخ 1/2/92به اطلاع می رساند:

1-از تاريخ 1/2/92 تا اطلاع ثانوی پذيرش بيمارانی که برگه های دفترچه های آنها نشاندار شده است، با و يا بدون رعايت سيستم ارجاع بلامانع می باشد.بدیهی است پذیرش دفاتر غیرنشاندار توسط جنابعالی به صورت غيربيمه ای بوده وليکن جهت رفاه حال بيمه شدگان، در صورت تجویز دارو توسط جنابعالی این نسخ در داروخانه ها در داروخانه ها صرفا" تا تاريخ 15/2/92 بصورت بيمه ای محاسبه می گردد.ضمنا خدمات جنبی درخواست شده توسط شما ضمن نشاندار شدن مشمول فرانشیز ۳۰٪ خواهد بود.( ادامه مطلب را کلیک نمایید)ادامه مطلب...
ارسال توسط مدير سیستم

چگونگی اجرای طرح نظام ارجاع پزشک خانواده توسط پزشکان فوق تخصص/کلینیک تخصصی بیمارستان دولتی/کلینیک تخصصی و فوق تخصصی طوبی

بسمه تعالی

شورای هماهنگی سازمانهای بيمه گر استان مازندران

کلينيک تخصصی بيمارستانهای دولتی

کلينيک تخصصی و فوق تخصصی طوبی در شهرستان ساری و رامسر

مطب پزشک محترم فوق تخصص سرکار خانم / جناب آقای دکتر ........................

موضوع:طرح نظام ارجاع پزشک خانواده

با سلام و صلوات بر حضرت محمد(ص) و خاندان پاکش

احتراما" با توجه به الزامی شدن طرح پزشک خانواده شهری همچنين با عنايت به مصوبات ستاد اجرايی استان مورخ 18/1/92 و 27/1/92 به اطلاع می رساند:

1-در صورت مراجعه دفاتر نشاندار ( با و يا بدون ارجاع ) به شرح جدول ذيل از بيمه شدگان دريافت گردد.( ادامه مطلب را کلیک نمایید)ادامه مطلب...
ارسال توسط مدير سیستم

فرمت مهر پزشک در شهرها و روستاهای زیر 20 هزار نفر جمعیت

با توجه به عدم  اجرای طرح در روستاها و شهرهای زير 20 هزار نفر جمعيت  و بالطبع نشاندار نشدن دفاتر آنان،پذيرش بيمه شدگان ساکن در اين مناطق منوط به ممهور بودن نسخ آنان به مهر با مشخصات ذيل می باشد( با فرانشيز 30% )

نام و نام خانوادگی پزشک

شماره نظام پزشکی

نام شهر زير 20 هزار نفر و يا روستای محل مطب

ضمنا" در صورت مراجعه به پزشکان متخصص و يا فوق تخصص در صورت درج آدرس و شماره تلفن در پشت نسخه و تائيد با مهر و امضای پزشکان مذکور ، پذيرش اينگونه نسخ با فرانشيز 30% بلامانع است.ارسال توسط مدير سیستم

اسلایدر


  • انجمن